Zasady konkursu

Konkurs

Regulamin

Konkursu na Instagramie pod nazwą ” ŚWIĘTUJ DZIEŃ KOBIET Z BOHO BEAUTY” 

§1  Postanowienia Ogólne 

Organizatorem Konkursu jest BOHO BEAUTY Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kielnieńskiej 134A, 80-299 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693479, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5842763267; REGON: 368193169; adres poczty elektronicznej: hello@bohobeauty.pl. dalej zwana „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.03.2023r. o godz. 14.00, a kończy się dnia 08.03.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem profilu Organizatora prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Instagram dostępnego pod adresem: @bohobeauty_official, na którym zostanie opublikowany post konkursowy. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać́ się̨ zniniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować́. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się̨ z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. 

§2  Zasady Konkursu 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Polski;zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram.wykona Zadanie Konkursowe. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

a) odpowiedzi na pytanie konkursowe „Co najbardziej sobie cenisz w pędzlach Boho Beauty?” w komentarzu do posta konkursowego na profilu @bohobeauty_official na Instagramie, 
b) udostępnieniu w formie relacji w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie posta konkursowego Boho Beauty z oznaczeniem @bohobeauty_official na Instagramie dalej: Zadanie Konkursowe.
c) obserwuje profil: @bohobeauty_official (https://www.instagram.com/bohobeauty_official/) na portalu społecznościowym Instagram,
d) polubi post – reels, informujący o konkursie, na portalu społecznościowym Instagram,
e) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziłniezbędne zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika komentarza i relacji zgodnej z regulaminem serwisu Instagram.W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.  

§3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych 

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania Konkursowego, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności do publikacji w serwisie Instagram na profilu @bohobeauty_official.W przypadku wystąpienia w zakresie Zadania Konkursowego wizerunku Uczestnika lub innej osoby wyraża on zgodę (a w przypadku wizerunku innej osoby posiada jej zgodę) na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w ust. 3.

§4   Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnik, któremu przyznana zostanie Nagroda. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonali Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Zestaw 10-ciu pędzli
Zestaw 10-ciu pędzli
Zestaw 10-ciu pędzli

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 13.03.2023r.Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy profilu (konta) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @bohobeauty_official dnia 13.03.2023.Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres hello@bohobeauty.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora pod adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Fundatorem Nagród jest Organizator.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.  

§5  Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres e-mail hello@bohobeauty.pl.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail helllo@bohobeauty.pl.Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 18 lat.

§6 Reklamacje 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Dzień Kobiet z Boho Beauty, na adres e-mail hello@bohobeauty.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 

§7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2022r.Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem: www.bohobeauty.pl

Organizator jest uprawniony do zmiany okresu trwania konkursu. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena Zadania Konkursowego wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się do newslettera i otrzymaj 20% rabatu na swoje pierwsze zakupy!

pixel